កញ្ចប់បញ្ញើដែលខកខាន ចែកមិនបានសម្រេច

ក្នុងករណីយគ្នានអ្នកទទួលបញ្ញើពេលដែលអ្នកចែកចាយរបស់យើងបានទៅដល់អាសយដ្ឋានរបស់លោកអ្នកហើយគ្នានទីតាំងសមរម្យនិងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ទុកកញ្ចប់បញ្ញើរបស់លោកអ្នក អ្នកចែកចាយរបស់យើងនឹងយកកញ្ចប់បញ្ញើនោះមកទុកនៅស្នាក់ការប្រៃណីយ៍វិញ។

យើងខ្ញុំនឹងទុកជាលិខិតជូនដំណឹងជូនលោកអ្នកដើម្បីពន្យល់អំពីវិធីផ្សេងៗដែលលោកអ្នកអាចទទួលយកកញ្ចប់បញ្ញើរបស់លោកអ្នក។

Loading...