រថយន្តដឹកអ្នកដំណើររហ័ស
ទីក្រុងសៀមរាប
អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរ
ម៉ោងចេញដំណើរ
(ការិយាល័យប្រៃសណីយ៍សៀមរាប)
ម៉ោងចេញដំណើរ
(អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរ)
៦:៣០ ៩:៣០
៨:៣០ ១០:៤៥
១០:៣០ ១១:៤៥
១២:៣០ ១៣:៤៥
១៤:៣០ ១៥:៤៥
១៥:៣០ ១៦:៤៥
១៦:៣០ ១៨:៤៥
១៧:៣០ ២០:០០
តម្លៃសំបុត្រសម្រាប់សេវាដឹកអ្នកដំណើរទៅឬមករបស់យើង គឺ ០៩ ដុល្លារក្នុងម្នាក់ សម្រាប់ការធ្វើដំណើរតែមួយដង។ សំបុត្រអាចរកទិញបាននៅការិយាល័យប្រៃសណីយ៍ ខេត្តសៀមរាប ឬអ៊ីម៉ែល៖ ct.airport.ct@gmail.com ឬ WhatsApp និង Telegram: (+៨៥៥)​ ៩២ ៩៨៥ ០០៧ - (+៨៥៥)៦៩ ៩៨៥ ០០៧៕
Loading...