ប្រអប់ប្រៃណីយ៍ (P.O. box)

នៅពេលបញ្ញើរបស់លោកអ្នកបានមកដល់មជ្ឈមណ្ឌលផ្លាស់ប្តូរបញ្ញើ យើងខ្ញុំនឹងចាត់ចែងបញ្ជូនដល់ដៃលោកអ្នកក្នុងចន្លោះ ១-៣ ថ្ងៃធ្វើការអាស្រ័យលើទីតាំងអាសយដ្ឋានរបស់លោកអ្នក។

បង្កើនសុវត្ថិភាពនិងការពារការសម្ងាត់របស់លោកអ្នកដោយជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ប្រអប់ប្រៃសណីយ៍ នៅសាខាប្រៃណីយ៍ដែលក្បែរលោកអ្នក។ ប្រើប្រាស់ CP App របស់យើងខ្ញុំដើម្បីតាមដាននិងទទួលព័ត៌មាននៅពេលដែលលោកអ្នកមានបញ្ញើមកដល់។

ជ្រើសរើសទំហំប្រអប់សំបុត្រប្រៃណីយ៍និងរយៈពេលជួលតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក។

ខ្នាតប្រអប់ប្រៃសណីយ៍

ទំហំ (សម.) តម្លៃ (រៀល)
small 18 x 23 x 40 40,000
small 18 x 23 x 40 60,000
large 20 x 27 x 60 50,000
large 20 x 27 x 60 80,000
Small 10*10*10 80,000
Loading...